ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.ΛΥΣΤΕ blog ➤ Όποιος θεμελιώνει το 2011 συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια, 5 χρόνια το 2012, 6 χρόνια το 2013 και 7 χρόνια από το 2014 και μετά.
Τα 4-7 «πλασματικά» χρόνια μπορούν να αναγνωρίζουν αποκλειστικά όσοι έχουν τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης και θεμελιώνουν από το 2011 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα.


Κατηγορία
Χρόνος
Παρατηρήσεις
Στρατιωτική θητεία
Όλος ο χρόνος
·         Εξαγορά υπηρεσίας
·         20% επί των συντάξιμων αποδοχών
·         Έκπτωση 30% από 2011 έως 2015
·         Έκπτωση 50% από το 2015 και μετά
·         Περαιτέρω έκπτωση 15% στην εφάπαξ καταβολή
Γονική άδεια ανατροφής
Ολος ο χρόνος άδειας
·         Εξαγορά ανατροφής άδειας
·         Το ποσοστό εισφοράς που αναλογεί σε εργοδότη και εργαζόμενο για μηνιαίες αποδοχές ίσες με το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης
Επιδότηση ασθένειας
Ως 300 ημέρες
·         Χωρίς εξαγορά
Τακτική ανεργία ΟΑΕΔ
Ως 300 ημέρες
·         Χωρίς εξαγορά
Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών
Ως 2 έτη
·         Εξαγορά
·         Εισφορά εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
Χρόνος σπουδών
Πρόγραμμα σπουδών σχολής
·         20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, για τον φορέα κύριας ασφάλισης και ποσοστό 6% για το επικουρικό
Διαστήματα ανεργίας
Ολος ο χρόνος
·         20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, για τον φορέα κύριας ασφάλισης και ποσοστό 6% για το επικουρικό
Χρόνος κύησης και λοχείας
Ολος ο χρόνος
·         Εξαγορά
Χρόνος απεργίας
Ολος ο χρόνος
·         Eισφορά εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα (που ασφαλιζόταν ο εργαζόμενος κατά την πραγματοποίηση της απεργίας) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
«Πλασματικός» χρόνος μητέρων
Μέχρι 5 έτη
·         Χωρίς εξαγορά στα Tαμεία του ιδιωτικού τομέα
Χρόνος μαθητείας (Stage)
Μέχρι 1 έτος
·         Εξαγορά
·         20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης
Χρόνος έναρξης πριν την εγγραφή στον OΑΕΕ
Μέχρι 1 έτος
·         Εξαγορά
·         Ασφαλιστική κατηγορία με την οποία ασφαλίζεται κατά την υποβολή της αίτησης


ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου λόγω στρατιωτικής θητείας, σπουδών, τέκνων, ανεργίας και ασθένειας μπορεί να οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στη σύνταξη, αρκεί να κινηθούν εγκαίρως μέσα στο τρέχον έτος. Η ανακεφαλαίωση των ενσήμων και της προϋπηρεσίας, καθώς και η εξαγορά «πλασματικών» ετών μπορεί να οδηγήσει γρηγορότερα αλλά και σε υψηλότερη σύνταξη.

Η κλιμάκωση του χρόνου τον οποίο μπορεί να προσμετρήσει ή να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος ανάλογα με το χρόνο συνταξιοδότησής του διαμορφώνεται ως εξής:
α) μέχρι τέσσερα (4) χρόνια, για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011 ,

β) μέχρι πέντε (5) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012

γ) μέχρι έξι (6) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 και

δ) μέχρι επτά (7) χρόνια, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2014 και εφεξής.

Βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση του πλασματικού αυτού χρόνου είναι η πραγματοποίηση 3.600 ημερών ασφάλισης (12 έτη). Οι χρόνοι που μπορούν να προσμετρηθούν ή να αναγνωρισθούν είναι οι εξής:

1. 600 ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας - 300 για κάθε αιτία - ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία ή επήλθε η ασθένεια.

2. Αναγνώριση του χρόνου σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.

3. Αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Ως χρόνος ανεργίας - πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ - θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.

4. Χρόνος απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας.

5. Αναγνώριση του χρόνου απεργίας.

6. Πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί (1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 για το δεύτερο και συνολικά 3 έτη, και 5 συνολικά έτη για τρίτεκνη μητέρα). Σημειώνεται ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται γα τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, όπως και για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου των μητέρων ανήλικων τέκνων αλλά και για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών.

7. Η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι ένα (1) έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως χρόνος μαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

8. Ειδικά για τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες στον Ο.Α.Ε.Ε. (σ.σ. πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) , η αναγνώριση του χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα του οικείου οργανισμού, και μέχρι πέντε (5) χρόνια, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές.

Πόσο στοιχίζει η εξαγορά

Από το 2011 η αναγνώριση στρατιωτικής θητείας γίνεται με έκπτωση 30% και από το 2015 η έκπτωση θα ανέλθει στο 50%. Αντιθέτως, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου το κόστος περιορίζεται στο 20% του βασικού μισθού (740 ευρώ) δηλαδή 148 ευρώ για κάθε μήνα. Ως προς την προσμέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας και των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας, επισημαίνεται ότι αυτές λαμβάνονται υπόψη, μόνο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, άρα αυτό γίνεται χωρίς εξαγορά (πληρωμή).

Πώς γίνεται και υπολογίζεται η εξαγορά

1. Στρατιωτική θητεία Αποδοχές (ως την ανώτατη ασφαλιστική κλάση 2.433 ευρώ) Χ 20% Χ μήνες στρατιωτικής θητείας (ποσό εξαγοράς με δόσεις).

α) Έκπτωση 15% για εφάπαξ εξόφληση.

β) Όποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1.1.2011 έως 31.12.2014 θα έχει έκπτωση 30%.

γ) Όποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1.1.2015 θα έχει έκπτωση 50%.

2. Γονική άδεια. Σήμερα υπολογίζεται με 25 ημερομίσθια Χ 33,04 ευρώ Χ 20% = 165,2 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, 25 Χ 33,04 Χ 37,5% = 309,75 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους της ΕΤΕ (Εθνική Τράπεζα) και 25 Χ 33,04 Χ 37% = 305,6 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους της Τραπέζης της Ελλάδος.

Καταβολή εφάπαξ, έκπτωση 15%. ΗΑΕ = ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα 33.04 ευρώ).

3. Ο χρόνος επιδότησης ασθενείας καθώς και ο χρόνος επιδότησης ανεργίας έως 1 έτος ισχύει ή υφίσταται χωρίς καταβολή εισφορών.

4. Εκπαιδευτική άδεια (άνευ αποδοχών) έως 2 χρόνια και χρόνος απεργιών. Αποδοχές ημερομηνίας αίτησης Χ ποσοστό εισφοράς, συνεισφοράς κάθε Ταμείου (%) Χ μήνες εξαγοράς = Ποσό εξαγοράς (π.χ. για τους ασφαλισμένους στην Εθνική Τράπεζα: αποδοχές 3.000 Χ 37,5% Χ 1 μήνα = 1,125 ευρώ κάθε μήνα)

5. Χρόνος σπουδών (πριν από την ασφάλιση). Ανώτατες- ανώτερες και ο χρόνος σε μέσες σχολές μετά το 17ο έτος της ηλικίας.

25πλάσιο Χ ΗΑΕ Χ 20% Χ μήνες σπουδών = Ποσό εξαγοράς, π.χ. 25 Χ 33,4 Χ 20% = 165,20 ευρώ ο κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή για την κύρια σύνταξη.

Επικουρική: 25 Χ 33,04 Χ 6% = 49,56 ευρώ κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή.

6. Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση, εξαγορά όπως ακριβώς ο χρόνος σπουδών (περίπτωση 5η).

7. Πλασματικός χρόνος για τα παιδιά, ανεξάρτητα την ηλικία τους. 1 παιδί: 1 χρόνος 2 παιδιά: 3 χρόνια 3 παιδιά και πάνω: έως 5 χρόνια Χρήση του πλασματικού χρόνου κάνει η μητέρα, όχι όμως για να θεμελιώσει δικαιώματα ως μητέρα ανήλικων τέκνων. Αν δεν κάνει χρήση, τότε ο πλασματικός χρόνος προσμετράται από τον πατέρα.
Ενδεικτικό είναι το παρακάτω παράδειγμα:
Μισθωτός ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012, με αναγνώριση ενός (1) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησής του πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ανέρχονται σε 1.100,00 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.1358/1983, θα ανέλθει σε 1.100,00 X 20% X 12 μήνες= 2.640,00 ευρώ, και μετά τη μείωσή του κατά 30% σε 1.848,00 ευρώ. Εφόσον, όμως, το ποσό αυτό υπολείπεται του ποσού που προκύπτει αν ο υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσοστού ( 20%) γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που θα ισχύει το 2012, θα καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό. Είναι ευνόητο ότι στο κατά περίπτωση προκύπτον ποσό εξαγοράς, μπορεί να γίνει στη συνέχεια και η κατά 15% μείωση που προβλέπεται, από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.1358/1983, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Περαιτέρω, ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες, είτε με παρακράτηση του ¼ του ποσού της σύνταξης.

Πλασματικός χρόνος λόγω παιδιών

Με τις διατάξεις του ν. 3996/2011 επέρχονται πολλές μεταρρυθμίσεις στον πλασματικό χρόνο παιδιών. Τα κρισιμότερα σημεία της εν λόγω αναγνώρισης είναι τα εξής:

1. Όσοι άνδρες και γυναίκες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις και όρους, που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής. Για τους ανωτέρω λοιπόν, υπάρχει η δυνατότητα και στους 2 γονείς να προβαίνουν στην αναγνώριση του εν λόγω πλασματικού χρόνου για το ίδιο παιδί, σε αντίθεση με τις προϊσχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες το δικαίωμα έπρεπε να ασκηθεί διαζευκτικά.

2. Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους 2 γονείς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε, όπου ο νόμος απαιτούσε ημερομηνία γέννησης του παιδιού από 1.1.2000 και εφεξής.

3. Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος είναι 300 ημέρες για το πρώτο παιδί και 600 για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

4. Η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί ακόμα και προγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις ο ασφαλισμένος επιθυμεί να κατοχυρώσει.

5. Η αναγνώριση γίνεται με πληρωμή εισφοράς εξαγοράς, η οποία μπορεί να καταβληθεί με τρεις τρόπους: α. εφάπαξ, β) με δόσεις γ) με παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης.

6. Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς είναι ίσο με το 20% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

7. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και τις 31.12.2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3655/2008 όπως προβλέπονται από το άρθρο 141.

8. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, έχει το δικαίωμα της επιλογής του φορέα, στον οποίο θα αναγνωρίσει το χρόνο παιδιών.

9. Ο πλασματικός χρόνος ανηλίκων δεν μπορεί να αναγνωριστεί για συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στις ακόλουθες περιπτώσεις: μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων, γονέων αναπήρων τέκνων, των συζύγων και αδελφών αναπήρων, των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι όσες μητέρες έχουν συμπληρώσει 5.500 ένσημα (18,5 χρόνια ασφάλισης) και έχουν ανήλικο παιδί φεύγουν ΤΟ 2011 στα 52 χρόνια με μειωμένη και στα 57 με πλήρη σύνταξη. Στην κατηγορία αυτή ανήκει πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών με συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν καθεστώς ασφάλισης ΙΚΑ.

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου στον ΟΑΕΕ

Έως και 4 χρόνια ασφάλισης μπορούν να αναγνωρίσουν από διαφορετικές «πηγές» οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικότερα αναγνωρίζονται τα εξής:

1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

2. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και το χρόνο σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής.

3. Ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο.

4. Ο πλασματικός χρόνος των μητέρων (αφορά μόνο ασφαλισμένες του ΤΣΑ) του άρθρου 141 του Ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α) που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών

5. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ (ειδικά για την περίπτωση αυτή θα μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 5 έτη) εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι αναγνωρίσεις θα είναι με εξαγορά με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισμένος κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.


Πηγή ➤

Share on Google Plus

Lorentzo

"Περί ευθύνης: Τα άρθρα δεν αποτελούν απαραίτητα θέση της ομάδας του "elas.lyste.blogspot.gr". Αναρτούμε κάθε άρθρο που αποτελεί κατα την γνώμη μας ερέθισμα προς προβληματισμό και σκέψη. Tο elas-lyste.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο ιστολόγιο μας!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου