Ομάδα ΔΕΛΤΑ - Ένα πολιτικό γραμμάτιο του ΣΥΡΙΖΑ προς τον αναρχικό χώρο εκπληρώθηκε.

elas.lyste-blogspot

ΛΥΣΤΕ blog ➤ Στη σηµερινή κοινωνία, µε τα νέα δεδοµένα ασφάλειας, η Ελληνική Αστυνοµία ανταποκρίθηκε µε τη δίκυκλη αστυνόµευση. Σήμερα, συμπλήρωνεται ένας χρόνος από το τραγικό λάθος που σχετίζεται με την κατάργηση της επίλεκτης ΔΕΛΤΑ.

Ο πολίτης πλέον γνώριζε ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, οι µοτοσυκλετιστές της Αστυνοµίας θα βρεθούν δίπλα του. Γρήγοροι και αποτελεσµατικοί. Εκπαιδευµένοι και ικανοί να αντιµετωπίσουν τη σύγχρονη, ιδιαίτερα επικίνδυνη, εγκληµατικότητα. Με επαγγελµατισµό, µε αυτοπεποίθηση, µε προσήλωση στο σκοπό. Είναι πλέον εικόνα της καθηµερινότητας οι µοτοσυκλέτες της Αστυνοµίας που είτε «τρέχουν» να επέµβουν σε κάποιο περιστατικό, είτε στις στιγµές της φαινοµενικής ηρεµίας τους, είναι σε επιφυλακή, σε καίρια σηµεία µε τις µηχανές σε ετοιµότη- τα για να σπεύσουν εκεί όπου ο πολίτης τους χρειάζεται.

Η παρουσία τους και µόνο, εµπνέει εµπιστοσύνη ενώ είναι βέβαιο λειτουργούσε αποτρεπτικά για πολλές µορφές εγκληµατικότητας. Αυτά είναι τα στοιχεία που δεν θα καταγραφούν πουθενά. Είναι η αφανής αλλά εξαιρετικά ουσιαστική εργασία των Οµάδων. Είναι τα εγκλήµατα που δεν έγιναν ποτέ γιατί η παρουσία τους τα απέτρεψε. Μοτοσυκλετιστές η Αστυνοµία είχε πάντα. Τουλάχιστον από την εποχή που η µοτοσυκλέτα εφευρέθηκε! Όµως τα τελευταία χρόνια, µε τη δηµιουργία των οµάδων ∆Ι.ΑΣ. (∆ίκυκλης Αστυνόµευσης) και ∆.ΕΛ.Τ.Α. (∆υνάµεις Ελέγχου Ταχείας Αντίδρασης), ο πολίτης είδε ένα νέο πρόσωπο αστυνόµευσης. Είδε µιαν επιχειρησιακή αξιοποίηση προσωπικού και µέσων µε κριτήριο ακριβώς τις ανάγκες του 21ου αιώνα τον οποίο διανύουμε. Και είναι προφανές ότι είχε προηγηθεί πολύ σοβα- ρή επιτελική εργασία, που οδήγησε στον προσδιορι- σμό της νέας εγκληματικότητας και των τρόπων με τους οποίους η Αστυνομία θα την αντιμετωπίσει.

Έτσι από τις 10 Απριλίου 2009 άρχισε να λειτουργεί η ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α. και σχεδόν ένα χρόνο αργό- τερα, από τις 29 Μαρτίου 2010 και η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Για τον απλό πολίτη είναι ίσως δύσκολο να διακρίνει τους μεν από τους δε, αν και εκτός από τα διαφο- ρετικά διακριτικά ο τύπος των μοτοσυκλετών και ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με τις διαφορετικές αποστολές τους. Όμως ο κοινός παρανομαστής, αυ- τό που καταλαβαίνει ο πολίτης, είναι ότι και οι δύο ομάδες εντέλει είναι οι πρώτοι που θα σπεύσουν εκεί που τους χρειάζεται. Και αυτό είναι που μετράει. Γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία της αποστολής τους. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και για το λόγο αυτό είναι επίλεκτοι. Που σημαίνει ότι πέρα από την προσωπική επιθυμία να μετάσχουν σ’ αυτές τις ομάδες πρέπει να ανταποκρίνονται και σε μια σειρά αυστηρών κριτηρίων όσον αφορά στα σωματικά προσόντα, τις γνώσεις και την ικανότητα.

Η σύσταση και η λειτουργία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ομάδας ΔΕΛΤΑ, στοχεύει τόσο στην άμεση και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση, όσο και στην ουσιαστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Και οι δύο Ομάδες αποτελούσαν ισχυρούς βραχίονες στον επι- χειρησιακό μας σχεδιασμό. Το σκεπτικό και η φιλοσοφία δράσης των δύο ομάδων συμβάλουν στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών αστυνόμευσης.

Η ομάδα ΔΕΛΤΑ ιδρύθηκε ένα χρόνο πριν από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και συγκεκριμένα το 2009. Η δομή, η διάρθρωση και η υπαγωγή είναι τελείως διαφορετική. Εχει ως αποστολή την άμεση πρώτη επέμβαση σε σοβαρά συμβάντα. Είχαν προηγηθεί διάφορα περιστατικά καταδρομικών επιθέσεων σε σημεία φρουρούμενα από την αστυνομία, ακόμη και σε αστυνομικά τμήματα, καταστήματα, τραπεζικά υποκαταστήματα όπου ομάδες αντιεξουσιαστών έκαναν αιφνιδιαστικές επιθέσεις κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Για να αντιμετωπισθούν αυτές οι επιθέσεις, μας, συγκροτήθηκε η ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α. με το γνωστό αποτέλεσμα να μειωθούν στο ελάχιστο αυτές οι επιθέσεις. Στην αποστολή της ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α. περιλαμβάνεται η διενέργεια επιλεκτικών ελέγχων οχημάτων και προσώπων με σκ πό την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και την ενίσχυση του μηχανισμού αστυνόμευσης.

Η ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α. επενέβαινε όταν άτομα μεμονωμένα ή κατά ομάδες, προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες και κυρίως σε αδικήματα στρε- φόμενα δια της βίας κατά προσώπων, κυβερνητικών κτιρίων, υπηρεσιών τραπεζών και σε λεηλασίες καταστημάτων εκμεταλλευόμενα ειρηνικές διαδηλώσεις και πορείες που πραγματοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η συνδρομή της ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α. είναι καθοριστική για την αποκατάσταση της τάξης. Η εκπαίδευση είναι και πάλι ιδιαίτερα απαιτητική και περιλάμβανε εξειδικευμένα επιχειρησιακά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια του έτους όλοι οι αστυνομικοί της ομάδας συμμετέχουν σε καθημερινή εκπαίδευση ανά ομάδα για την βελτίωση της ατομικής τους τακτικής, της σωματικής βελτίωσης, αφομοίωσης των κανόνων εμπλοκής της ομά- δας και τον άρτιο συντονισμό και συνεργασία με τις άλλες ομάδες. Επιγραμματικά οι αποστολές της ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α., μπορούν να συνοψισθούν όπως παρακάτω:

    Άμεση πρώτη επέμβαση σε σοβαρά συμβάντα. Σύλληψη των αδικοπραγούντων.
    Ενέργεια επιλεκτικών από πλευράς αστυνομικής αξιολόγησης ελέγχων επί οχημάτων και προσώπων.
    Εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες.
    Άμεση αποκατάσταση της τάξης.
    Ενίσχυση του κατασταλτικού μηχανισμού της ΕΛ.ΑΣ
    Αποτροπή έκνομων ενεργειών από καταδρομικές επιθέσεις ομάδων ατόμων
    Συμπλοκές μεταξύ ομάδων ατόμων με έντονη χρήση βίας.
    Συμμετοχή σε σοβαρές αθλητικές εκδηλώσεις (αντιμετώπι-ση αθλητικής βίας).
    Συμμετοχή σε μέτρα τάξης.
    Συμμετοχή σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας (π.χ. εκκενώσεις παρανόμως καταληφθέντων κτιρίων.)

Οι ομάδες έχουν υπαχθεί διοικητικά στη Διεύθυν- ση Άμεσης Δράσης, Αττικής, όμως για την εξασφάλι- ση μεγαλύτερης ευελιξίας στην εκτέλεση της αποστο- λής τους, επιχειρησιακά αναφέρουν απ’ ευθείας στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής. Από αυτόν λαμβάνουν εντολές για το πώς θα πρέπει να δραστη- ριοποιούνται και ποιες αποστολές θα αναλαμβάνουν ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε φορά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε την ομάδα ΔΕΛΤΑ. Γιατί ήταν η αιχμή του δόρατος. Ήταν μια καθαρά επιθετική μονάδα. Δεν ηττήθηκε ποτέ. Δεν έσπασε ποτέ. Ήταν εκεί. Στη πρώτη γραμμή. Έκανε δουλειά αποτρέποντας επιθέσεις και κάνοντας συλλήψεις. Εκοτάντάδες συλλήψεις έχοντας απέναντι τους κάθε φορά τους βουλευτές και τους δικηγόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακριβώς επειδή χαλούσε τη δράση των αναρχικών την καταργήσανε.

Το άρθρο το αφιερώνουμε ένα χρόνο μετά την κατάργηση της ΔΕΛΤΑ σε όλους όσους λαβώθηκαν στη πρώτη γραμμή υπερασπιζόμενοι την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Χαρακτηριστικά παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο που δείχνει από την μια την δολοφονική επίθεση στο τμήμα Εξαρχείων, από την άλλη τις συλλήψεις της "ΔΕΛΤΑ" και τέλος έναν κύριο που εμφανίζεται ως συνεργάτης του Υπουργού και μέλος της νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που φωνάζει υπέρ των αναρχικών.

Πηγή ➤ defencenews

Share on Google Plus

Elas Lyste

"Περί ευθύνης: Τα άρθρα δεν αποτελούν απαραίτητα θέση της ομάδας του "elas.lyste.blogspot.gr". Αναρτούμε κάθε άρθρο που αποτελεί κατα την γνώμη μας ερέθισμα προς προβληματισμό και σκέψη. Tο elas-lyste.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο ιστολόγιο μας!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου