"Ψαλίδι" έως 200 ευρώ από τις συντάξεις των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

elas_lyste__blogspot

ΛΥΣΤΕ blog ➤ ΔΙΠΛΟ ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 15,5% ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ.

Έσβησαν τις αποδοχές που είχαν πριν πάρουν σύνταξη και εμφανίζουν τους μισθούς του 2014 που είναι αρκετά χαμηλότεροι.

Στον αέρα... και η μάχιμη 5ετία και τα διπλά εξάμηνα, λόγω ασαφειών στο νόμο. Ακόμη και με διπλά έτη οι συντάξεις μειώνονται.

«Βόμβα» διπλών μειώσεων στις συντάξεις των αποστράτων και πιθανή κατάργηση των προσαυξήσεων που τους δίνουν τα διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες καθώς και τα διπλά πτητικά και καταδυτικά εξάμηνα φέρνει ο νόμος Κατρουγκαλου.

Για τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους δεν θα ληφθούν υπόψη οι μισθοί που είχαν όταν αποστρατεύτηκαν και πήραν την αρχική τους σύντα­ξη, αλλά οι μισθοί που καθορίστηκαν με το νόμο 4307/2014 και ήταν μι­κρότεροι από τις πραγματικές αποδο­χές όταν αποστρατεύτηκαν.

Ενώ στα έτη υπηρεσίας τους είναι πολύ πιθανό να μην προσμετρηθούν ως διπλά τα χρόνια σε μάχιμες μονά­δες, παρά μόνον τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας τους για τα οποία και έχουν πληρωθεί εισφορές.

Το αποτέλεσμα από τις δύο παρα­πάνω ανατροπές είναι ότι οι περικοπές που θα έχουν οι συνταξιούχοι στρα­τιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα είναι πολύ μεγαλύτερες γιατί οι νέοι συ­ντελεστές του νόμου Κατρούγκαλου θα υπολογιστούν:

• Σε μικρότερους μισθούς.
• Σε λιγότερα έτη υπηρεσίας.

Στα δύο αυτά ζητήματα δεν έχει υπάρξει μέχρι και σήμερα καμία δι­ευκρίνιση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ η εγκύκλιος για τον τρόπο επανυπολογισμού όλων των παλιών συντάξεων αναφέρει ότι θα ελεγχθεί το σύνολο των ετών πραγματικής ασφάλισης και στις πε­ριπτώσεις που η αρχική σύνταξη βγή­κε με περισσότερα έτη, τότε θα μπει «αστερίσκος».

Το μείζον θέμα για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ είναι ότι στον συντάξιμο χρόνο υπο­λογίζονται διπλά τα έτη που υπηρέτη­σαν σε «μάχιμες» μονάδες με ανώτατο όριο τα 5 έτη. Τα 4 χρόνια δηλαδή που είχε ένας αξιωματικός σε μονάδα εκστρατείας θα πιαστούν για 8 και τα 5 έτη για 10.

Αν η συνολική του υπηρεσία είναι 30 χρόνια, για τον υπολογισμό της σύνταξης θα πιαστούν 35. Αντίστοιχα στους αξιωματικούς του Ναυτικού και της Αεροπορίας υπάρχουν τα διπλά καταδυτικά και πτητικά εξάμηνα. Μετά τα 18 έτη πραγματικής υπηρεσίας, τα εξάμηνα αυτά μετρούν ως διπλά, δη­λαδή τα 3 εξάμηνα είναι 6, τα 5 είναι 10, τα 10 εξάμηνα είναι 20 κ.ο.κ. Αυ­τοί οι χρόνοι υπολογίστηκαν μεν ως συντάξιμη υπηρεσία, χωρίς όμως να έχουν πληρωθεί εισφορές. Με τον επανυπολογισμό των συντάξεων όμως η μάχιμη 5ετία και τα διπλά εξάμηνα είναι κυριολεκτικά στον αέρα.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργα­σίας θεωρεί συντάξιμο χρόνο μόνον αυτόν για τον οποίο πληρώθηκαν εισφορές, ενώ το υπουργείο Οικονο­μικών και οι υπηρεσίες του ΓΛΚ δεν έχουν εκδώσει καμία σχετική οδηγία για το αν και πώς θα θεωρηθούν ως συντάξιμα τα «διπλά χρόνια» από την υπηρεσία των στρατιωτικών, κατά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους.

Η μία ή η άλλη επιλογή έχει τεράστια σημασία, γιατί μπορεί στο παρελθόν τα διπλά έτη να οδηγούσαν πιο γρήγορα τους στρατιωτικούς στη σύνταξη, πλην όμως με το νέο καθεστώς η σύνταξη βγαίνει ανάλογα με τα χρόνια ασφά­λισης και τον μισθό. Για παράδειγμα, στα 35 έτη ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης για την ανταποδοτική σύνταξη που βγαίνει ανάλογα με τον μισθό είναι 33,81%, ενώ στα 30 έτη ο συντελεστής είναι 26,37%.

Στον αποκαλυπτικό πίνακα που έχει επεξεργαστεί και δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζεται ο επανυπολογισμός στις παλιές -μέχρι 12/5/2016- συντάξεις των αποστρά­των, με τις δύο εκδοχές:Τα διπλά έτη

Με τη σύνταξη έτσι όπως θα διαμορ­φωθεί αν στο χρόνο ασφάλισης συνυ­πολογιστούν και τα διπλά έτη.

Με το ποσό της σύνταξης έτσι όπως θα διαμορφωθεί αν υπολογιστούν μό­νον τα πραγματικά έτη υπηρεσίας για τα οποία πληρώθηκαν και εισφορές, χωρίς τα διπλά έτη που δεν έχουν ει­σφορές. Οι διαφορές που προκύπτουν είναι μεγάλες. Για παράδειγμα:

Αξιωματικός που αποχώρησε με το βαθμό του Συνταγματάρχη, με 37 έτη πραγματικής υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 πιάστηκαν ως «διπλά», παίρνει σήμερα 1.070 ευρώ καθαρά μετά το φόρο.

Με τον επανυπολογισμό, αν τα 37 έτη θεωρηθούν ως η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, θα πάρει 1.038 ευρώ. Αν όμως, όπως εξετάζεται, αφαιρεθούν τα 5 έτη που δεν έχουν εισφορές, τότε η πραγματική συντά­ξιμη υπηρεσία είναι 32 έτη και η σύ­νταξη επανυπολογίζεται πλέον στα 910 ευρώ.

Στη μία περίπτωση (συντάξιμος χρόνος με πλασματική 5ετία) η νέα σύνταξη έχει μείωση 32 ευρώ από τη σημερινή, ενώ στη δεύτερη περίπτω­ση, δηλαδή μόνο με τα πραγματικά έτη υπηρεσίας, η σύνταξη επανυπολογίζεται στα 910 ευρώ με μείωση κατά 160 ευρώ ή κατά 15% από τα 1.070 που παίρνει σήμερα με τον επανυπολογισμό!

Αξιωματικός που αποχώρησε από την Αεροπορία με το βαθμό του Υπο­πτεράρχου και 39 χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα 5 πιάστηκαν ως «διπλά», παίρνει σήμερα 1.274 ευρώ καθαρά μετά το φόρο. Με τον επανυπολογισμό, αν τα 39 έτη θεωρηθούν ως η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, θα πάρει 1.240 ευρώ. Αν αφαιρεθούν τα 5 διπλά έτη η σύνταξη θα υπολο­γιστεί με συντελεστή 34 ετών υπηρε­σίας και βγαίνει στα 1.072 ευρώ, με μείωση κατά 198 ευρώ ή σε ποσοστό 15,6%!

Οι διαφορές αυτές δεν οφείλονται σε αλλαγή του μισθού, αλλά στα έτη υπηρεσίας. Στο πρώτο παράδειγμα ο συντάξιμος μισθός είναι ίδιος, στα 2.194 ευρώ. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι τα 37 έτη στο νόμο Κατρούγκαλου έχουν συντελεστή 37,2% και τα 32 έτη έχουν συντελεστή 29,21%.

Ο μισθός των 2.194 ευρώ όταν πολ­λαπλασιάζετε με τον συντελεστή των 37 ετών δίνει ανταποδοτική σύνταξη 815,4 ευρώ (2.194X37,2%=815,4).

Με τα 32 έτη πραγματικής υπηρε­σίας, όμως, ο μισθός των 2.194 ευρώ δίνει ανταποδοτική σύνταξη 640,86 ευρώ (2.194X29,21 %=640,86).

Στα δύο ποσά (με 37 ή 32 έτη) προστίθεται η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Έτσι, στην περίπτωση που η σύνταξη του Συνταγματάρχη επανυπολογιστεί για 32 έτη χωρίς την πλασματική 5ετία, το ποσό που θα πάρει είναι 1.024 ευρώ μικτά και 910 ευρώ καθαρά μετά την εισφορά ασθένει­ας 6% και το φόρο εισοδήματος. Αν όμως πιαστούν τελικά τα 37 έτη, θα πάρει 1.199 ευρώ μικτά και 1.038 ευρώ καθαρά.

Το ίδιο ισχύει και στο δεύτερο πα­ράδειγμα. Ο συντάξιμος μισθός είναι 2.677 ευρώ, αλλά τα 39 έτη έχουν ποσοστό αναπλήρωσης 40,8% ενώ τα 34 έτη (χωρίς τη μάχιμη 5ετία) έχουν συντελεστή 32,22%.

Στη μία περίπτωση η ανταποδοτική σύνταξη με 39 έτη είναι 1.092 ευρώ (+384 ευρώ εθνική) και στη δεύτερη περίπτωση, με τα 34 χρόνια πραγμα­τικής υπηρεσίας, η ανταποδοτική είναι 862 ευρώ (+384 ευρώ εθνική).

Νέος επανυπολογισμός με πολύ μικρότερους συντελεστές

Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στις συντάξεις των στελεχών ΕΔ-ΣΑ κρύβει, όμως, και μια δεύτε­ρη «βόμβα». Οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες θα έχουν διπλή μείωση λόγω νό­μου Κατρούγκαλου, καθώς η σύνταξή τους παρότι έχει ήδη επανυπολογιστεί δύο φορές (μία το 2012 και μία το 2014) τώρα θα επανυπολογιστεί εκ νέου και με μικρότερους συντελεστές. Η πρώτη μείωση έγινε με το μισθολόγιο του 2012 (ν. 4093/2012) που οδήγησε σε περικοπές ως 35% στα καθαρά ποσά. Στη συνέχεια με τον νόμο 4307 του 2014 η προηγούμενη κυ­βέρνηση καθόρισε νέο μισθο­λόγιο επιστρέφοντας το 50% της απώλειας που υπέστησαν, τόσο οι εν ενεργεία όσο και οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί, ενώ με τον νόμο Κατρούγκα­λου (4387/2016) τα όποια οφέλη είχαν από τη μερική αποκατάσταση των απωλει­ών τους εξανεμίζονται!

Οι συντάξεις τους θα επανυπολογιστούν με μειωμέ­νους συντελεστές αναπλήρωσης ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους αλλά και με μικρότερες αποδοχές από αυτές που πραγματικά είχαν όταν βγήκαν στη σύνταξη.

Το Γενικό Λογιστήριο ανα­γνωρίζει ως συντάξιμες απο­δοχές όχι αυτές που πραγ­ματικά είχαν προτού πάρουν σύνταξη, αλλά τις αναπρο­σαρμοσμένες αποδοχές του 2014, που ουσιαστικά είναι εικονικές. Για παράδειγμα, και σύμφωνα με ντοκουμέ­ντα που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.», αξιωματικός της Αστυνομίας βγήκε στη σύνταξη το 2009 με συνολικό μισθό και επιδό­ματα 2.319 ευρώ.

Η σύνταξή του (μικτά πριν τις μειώσεις) ήταν στα 1.848 ευρώ. Το 2012, με τις μειώσεις στα μισθολόγια των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, η σύνταξή του επανυπολογίστηκε στα 1.653 ευρώ (μικτά). Το 2014 με τη μερική αποκατάσταση του 50% των απωλειών, η σύνταξη επανυπολογίστηκε στα 1.751 ευρώ μικτά.

Αποδοχές του 2014

Για τους δύο επανυπολογισμούς, του 2012 και του 2014, δεν χρησιμοποιήθη­καν οι αρχικές αποδοχές των 2.319 ευρώ, αλλά οι αποδο­χές των εν ενεργεία ομοιόβαθμων αξιωματικών που ήταν 2.074 και 2.198 ευρώ αντίστοιχα. Το ΓΛΚ λοιπόν που πρόκειται να «τρέξει» τον επανυπολογισμό στις συντά­ξεις των στελεχών ΕΔ-ΣΑ θεωρεί ότι ο συντάξιμος μισθός είναι τα 2.198 ευρώ και όχι τα 2.319 ευρώ που πραγματικά είχε ο απόστρατος κατά την ημερο­μηνία εξόδου στη σύνταξη.

Με τον μισθό των 2.198 ευρώ είναι βέβαιο ότι θα έχει προσωπική διαφορά και μείωση σύνταξης που θα τη δει (όπως όλοι) πρώτα στα ενημερωτικά σημειώματα συ­ντάξεων του 2018 και στην τσέπη την 1/1/2019 με τα μέτρα που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Πάνω από 2.000 αγωγές για να επιστραφούν μειώσεις 3%-14%

ΤΗΝ ΙΔΙΑ στιγμή οι στρατιωτικοί διεκδικούν πλέον ατομικά με δικαστικές προσφυγές τη διακοπή της Εισφοράς Αλλη­λεγγύης Συνταξιούχων 3% ως 14% που επιβάλλεται στις αρχικές συντάξεις τους για ποσά από 1.400 ευρώ και άνω, καθώς, παρότι το Ελεγκτικό Συνέδριο την έκρινε αντισυνταγ­ματική, εντούτοις η εισφορά 3% ως 14% δεν έχει καταργηθεί από τις συντάξεις. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί πάνω από 2.000 τέτοιες ατομικές αγωγές και πολλοί ελπίζουν ότι θα δικαιωθούν ατομικά στα δικαστήρια, αφού η επιστροφή των χρημάτων σε όλους τους συνταξιούχους θα προκαλούσε κραχ στα Ταμεία, αλλά και επιπρόσθετες μειώσεις με άλλο τρόπο για να μην υπάρχει ζημιά στον κρατικό προϋπολογισμό. Το ζητούμενο είναι αν και σε ποιες περιπτώσεις τα δικαστήρια θα εκδώσουν αποφάσεις επιστροφής της εισφοράς 3% ως 14% που το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ως αντισυνταγματική.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com

Πηγή ➤ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)Share on Google Plus

Elas Lyste

"Περί ευθύνης: Τα άρθρα δεν αποτελούν απαραίτητα θέση της ομάδας του "elas.lyste.blogspot.gr". Αναρτούμε κάθε άρθρο που αποτελεί κατα την γνώμη μας ερέθισμα προς προβληματισμό και σκέψη. Tο elas-lyste.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο ιστολόγιο μας!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου